s.r.o.
Drobečková navigace

Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen jako „OP“)

 

obchodní firmy: FHstav s.r.o.

IČ: 07105151

se sídlem: Válkova 630, Pelhřimov 393 01

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka č. 2322. vydané ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto OP společnosti FHstav s.r.o. (dále jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován (prozatím na staré ) internetové adrese www.kamen-montaze.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „E-SHOP“).

1.2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:

 1. za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná,
 2. podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění OP může prodávající kdykoli jednostranně změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří rovněž sdělení před uzavřením kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

 

2. Sdělení prodávající před uzavřením kupní smlouvy

2.1 Prodávající prohlašuje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek jednotlivého operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní přepravy),
 2. uzavírá/neuzavírá kupní smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
 3. prodávající požaduje/nepožaduje zaplatit zálohu při koupi zboží; tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 OP ohledně povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem,
 4. kupní smlouvou lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž pokud vznikne z důvodu potřeby na straně kupujícího překlad textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce,
 5. veškerá prezentace zboží umístěná v E-SHOPU je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije,
 6. ceny jednotlivého zboží jsou v E-SHOPU uvedeny konečné a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží a balné se liší podle zvolené metody dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady (platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky); v případě osobního odběru v předem dohodnutém termínu v provozovně na adrese: Strachovská 1902, Pelhřimov 393 01 je náklad 0,- Kč,
 7. nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-SHOPU; tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek,
 8. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží:
  1. ode dne převzetí zboží,
  2. u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, přičemž odstoupit od smlouvy lze i bez uvedení důvodu a toto odstoupení musí zaslat kupující na adresu sídla prodávajícího, případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy obsažený v těchto OP v čl. 6.2.,
 9. v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
 10. přijatá objednávka kupujícího včetně jejího potvrzení ze strany prodávajícího bude spolu s aktuálním znění OP archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná,
 11. prodávající uvádí, že přijal/nepřijal kodex chování, kterým by se museli jeho zaměstnanci či jiné osoby spolupracující s prodávajícím řídit,
 12. v případě existence jakékoliv stížnosti má prodávající primárně zájem na mimosoudní řešení případných sporů. Stížnost lze zaslat emailem na adresu  eshop@kamen-montaze.cz popřípadě písemně na adresu sídla prodávajícího. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů,
 13. dozorovým a kontrolním orgánem státní správy jsou zejména Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, apod. (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů).

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v rámci E-SHOPU. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.3. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a při komunikaci s prodávajícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího (akceptací), které je prodávajícím zasíláno kupujícímu na emailovou adresu kupujícího. Přílohou tohoto oznámení je rovněž aktuální znění OP.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese FHstav s.r.o. Strachovská 1902, Pelhřimov
 • 393 01;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2652368133/0800 vedeným u Česká spořitelna, Pelhřimov (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU, PayPal; ( připravuje se )
 • bezhotovostně platební kartou. ( připravuje se )

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4. OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je/není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího.

 

5. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy

5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a zároveň uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně veškerých nákladů na jeho dodání. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží, tzn. že se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází již převzetím zboží kupujícím.

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

5.3. Kupující na sebe v rámci uzavřené kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

(blíže viz ust. § 1837 občanského zákoníku)

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu OP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na elektronickou adresu e-shop@kamen-montaze.cz

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn i bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit. V případě zaplacení kupní ceny vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním způsobem na bankovní účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Odstoupení OD KUPNÍ SMLOUVY v ostatních případech (kupní smlouva není uzavírána s kupujícím v postavení spotřebitele)

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, jestliže:

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo
 2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, anebo
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. osobní odběr,
 2. zaslání přepravní službou,
 3. zaslání prostřednictvím České pošty s.p.,

přičemž všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny v E-SHOPU.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Dodací lhůta uvedená v nabídce zboží má pouze informativní charakter jako předpokládaná dodací lhůta. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby skutečná dodací lhůta odpovídala dodací lhůtě podle této nabídky.

7.4. Součástí zásilky je záruční list a další doklady ke zboží.

7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na určené místo. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.7. Veškerá sdělení prodávajícího ohledně dodání zboží budou kupujícímu doručována na emailovou adresu kupujícího.

7.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

8. Práva z vadného plnění; odpovědnost prodávajícího, způsob reklamace zboží

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.). Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.3. Kupující zboží podle svých možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přitom přechází na kupujícího převzetím zboží. Obdobný následek nastane v případě, že kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

8.4. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží, po předchozím upozornění, vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je předání zboží podmíněno.

8.5. V případě, že je kupujícím podnikatel ve smyslu čl. 1.2. písm. b) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Prodávající poskytuje/neposkytuje kupujícímu-podnikateli záruku za jakost prodávaného zboží v délce 12 měsíců od převzetí zboží, bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po shora uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jako doklad o záruce slouží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, apod.). Na výslovnou žádost kupujícího-podnikatele poskytne prodávající záruku formou záručního listu. Standardně však vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu-podnikateli doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním anebo pokud kupující-podnikatel vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího-podnikatele, atd.). Kupující-podnikatel dále nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím-podnikatelem. Prodávající neposkytuje kupujícímu-podnikateli pozáruční servis zboží.

8.6. V případě, že je kupujícím spotřebitel ve smyslu čl. 1.2. písm. a) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.

8.7. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  zboží vyhovuje všem požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.).

8.8. Podstatné porušení kupní smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, přičemž pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, nebo
 2. na odstranění vady opravou zboží, anebo
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo
 4. odstoupit od kupní smlouvy.

8.9. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li kupující vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy – viz níže.

8.10. Nepodstatné porušení KUPNÍ smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

8.11. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.12. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.

8.13. ZPŮSOB REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující může reklamaci uplatnit osobně v provozovně prodávajícího na adrese Strachovská 1902 Pelhřimov 393 01 nebo zasláním zboží na tuto adresu. Zásilka musí zejména obsahovat:

 1. reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),
 2. kopii dokladu o koupi,
 3. podrobný popis závady,
 4. dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména jméno a příjmení, zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd.),
 5. požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Bez doložení výše uvedených skutečností je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění reklamace bude takové oznámení předáno kupujícímu na místě.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Prodávající o přijetí k reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu třicet (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buďto telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem této lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

9.2. Veškeré informace, práva a povinnosti kupujícího (subjektu údajů), jsou uvedena v odděleném dokumentu nazvaném „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „Zásady“). Zásady jsou dostupné zde.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní při objednávce provedené v E-SHOPU uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.4. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto OP byly zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.kamen-montaze.cz a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nabývají tyto OP účinnosti v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí výhradně českým právem.

10.3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

10.4. Prodávají informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující–spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

10.5. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. Kupující souhlasí s tím, aby mu bylo doručováno výhradně na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

10.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

 1. adresa pro doručování: Blanka Hůry,  Strachovská 1901, Pelhřimov 393 01

 2. adresa elektronické pošty: e-shop@kamen-montaze.cz

 3. telefon: 602 171 765

V Pelhřimově dne 9.7.2018

 

společnost FHstav s.r.o.

 

zastoupená Blanka Hůry, provozovatel e-shop stránek, IČ: 73560014, (nejsem plátce DPH)

 

 

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Strachovská 1902, Pelhřimov 393 01

obchodní firma: FHstav s.r.o.

IČ: 071 05 151

se sídlem: Strachovská 1902, Pelhřimov 393 01

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka č. 2322,

email: fhstav@fhstav.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

...............................................................................................................................

 

Číslo smlouvy/daňového dokladu: ..................................

Datum objednání zboží: .....................................

Datum obdržení zboží: .....................................

Jméno a příjmení zákazníka: ......................................

Adresa zákazníka: ....................................................................................................

 

Datum: ......................................

 

Podpis zákazníka:

 

______________________

 

Upozornění o právu subjektu osobních údajů vznést námitku

 

Správce osobních údajů, společnost Kámen – Montáže s.r.o., se sídlem Válkova 630, Pelhřimov 393 01, IČ: 07105151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn................................... (dále jen „společnost“), plní povinnost jí uloženou článkem 21 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „nařízení“) a s odkazem na Zásady ochrany osobních údajů společnosti ze dne __.__.2018 subjektu údajů sděluje následující:

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (je-li zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce) nebo f) (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

__.__.2018

 

.............................zastoupen ......................................, jednatelem společnosti

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

108458